1. ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร / Position Apply For
  1. 2.
  2. ประวัติส่วนตัว / Personal Information
  ชื่อ-นามสกุล
ไทย/Thai. อังกฤษ/Eng.
  เพศ/Sex
ชาย/Male หญิง/Female
  วันเดือนปีเกิด /Birth Date
/ /  สถานที่เกิด/ Place of Birth
  อายุ/Age
เชื้อชาติ/Race  
  สัญชาติ/Nationality 
ศาสนา/Religion 
  เลขประจำตัวประชาชน
/Identity No
  สถานที่ออก/Place of Issue
  วันที่ออก/Date of Issue
 วันหมดอายุ/Date of Expire
  ที่อยู่ถาวร/Permanent Addres
  โทรศัพท์/Telephone
    ที่อยู่ปัจจุบัน/Present Address
  โทรศัพท์บ้าน/Home phone  
  โทรศัพท์มือถือ/Mobile Phone 
   ส่วนสูง/Height
ซม./cm. น้ำหนัก/Weight กก./kg.
  ลักษณะบ้านที่อยู่/
Type of Accommodation 
บ้านเช่า/Rented หอพัก/Dormitory   ของบิดามารดา/Owned by Parent  
   
ของตนเอง/Own House อาศัยอยู่กับ/Living with  
    อื่นๆ(ระบุ)/Others (Specify) 
   ค่าใช้จ่ายที่พัก/Rental
  สถานภาพสมรส/Marital Status  
โสด/Single  แต่งงาน/Married หย่า/Divorced  อื่นๆ/Others  
  จำนวนบุตร
/No. of Children  
คน Boy Girl  
  ชื่อคู่สมรส/ Name of Spouse 
  สถานที่ทำงาน/Place of work 
  โทรศัพท์/Telephone
   3. ประวัติการศึกษา /  Education Record
ระดับการศึกษา
Grade
ชื่อสถานศึกษา
Institute
จังหวัด/เมือง
Province/City
Period ระยะเวลา
From จาก - To ถึง
สาขาวิชา
Major Subject
วุฒิการศึกษา
Certificate

  ประถม
  Primary School

  มัธยมต้น
  Secondary School

  เตรียมอุดม
  High School

  วิทยาลัยอาชีวศึกษา
  Vocational School
  วิทยาลัย
  College
  มหาวิทยาลัย
  University
  อื่นๆ
  Others

  
  Remarks :  Original certificate for Education obtained and certified by the responsible Education center must produce
                    upon employment + 1 copy for company / file.


  
หมายเหตุ :  วุฒิการศึกษาตัวจริงที่รับรองโดยสถาบันการศึกษาว่าถูกต้อง จะต้องนำมาแสดงเมื่อได้รับการว่าจ้าง พร้อมด้วยสำเนา 1 ชุด

  ความสามารถพิเศษ/     พิมพ์ดีด/Typing     ชวเลข/Shorthand     เครื่องถ่ายเอกสาร/Copy Machine     คอมพิวเตอร์/Computer
   Special Ability               ขับขี่จักรยานยนต์/Motorcycle      ขับขี่รถยนต์/Driving     อื่นๆ/Others

         
ภาษา

การสนทนา
Conversation

การอ่าน
Reading

การเขียน
Writing

การแปล
Translation

Language
Good/
ดี
Fair /
พอใช้
Poor/
อ่อน
Good/
ดี
Fair /
พอใช้
Poor /
อ่อน
Good /
ดี
Fair /
พอใช้
Poor /
อ่อน
Good/
ดี
Fair /
พอใช้
Poor /
อ่อน
English
Japanese
Others
     4. ประวัติการทำงานเริ่มจากตำแหน่งปัจจุบัน และงานที่ผ่านมาตามลำดับ /  Employment : Beginning from Present Position
ชื่อสถานที่ทำงาน
Place of Work
ระยะเวลา
Duration
ตำแหน่ง
Position
เงินเดือน
Salary
ชื่อผู้บังคับบัญชา
Supervisor's Name
สาเหตุที่ออก
Reasons for leaving
  

  ผู้แนะนำให้มาสมัครงาน/Name of Recommender :      ความสัมพันธ์/Relationship :  
  สถานที่ทำงาน/Place of working :  

Answer the following questions : จงตอบคำถามต่อไปนี้ Answer คำตอบ
  1. Do you have any relatives working in company? If so, who?
     ท่านมีญาติพี่น้องทำงานในบริษัทฯ นี้บ้างหรือไม่ ? ถ้ามีโปรดระบุชื่อ
  2. Have you ever been dismissed from employment for any reason. If so, please explain.
     ท่านเคยถูกปลดออกจากงานไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือไม่ ถ้าเคย กรุณาอธิบาย

  3. Have you ever been arrested or charged by the Police department for involvement in any
      theftor fraud ?      
      ท่านเคยถูกจับหรือเคยเป็นผู้ต้องคดีอาญาหรือคดีเกี่ยวกับการลักขโมยและฉ้อโกงหรือไม่ ?

  4. Do you have any Physical, Asthma, Drug addiction or other disability?
      ท่านเคยพิการ เป็นโรคเรื้อรัง โรคเรื้อน คุดทะราด ลมบ้าหมู หืด พิษสุราเรื้อรัง หรือหย่อน
      สมรรถภาพอื่นๆหรือไม่ ?

  5. Have you been in the military service?
      ท่านเคยผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้วหรือยัง ?

  6. Are you smoking?
      ท่านสูบบุหรี่หรือไม่ ?

   Remarks : Upon successful employment, Employee must produce Health certificate by government recognized physician only.

   หมายเหตุ : ในระหว่างการว่าจ้างพนักงานจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยแพทย์ปริญญาที่ได้รับการับรองแล้วต่อบริษัทฯ

     5. บุคคลที่อ้างอิง ที่ไม่ใช่ญาติพี่น้อง ไม่น้อยกว่า 3 คน / References : Do not include relatives, list not less than 3 people.
Name
ชื่อ
Address ที่อยู่
Telephone Number เบอร์โทรศัพท์
Occupation/Position
อาชีพ / ตำแหน่ง

  อุดมคติในการทำงาน/Work Philosophy     วันที่เริ่มทำงานได้/Date available for employment 


  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคำตอบและข้อความทั้งหมดที่ข้าพเจ้าให้ไว้ในใบสมัครของบริษัท เอ็มอีเอส มิตรโพรเจคท์ เซอร์วิสเซส จำกัด นี้เป็นจริง
   และถูกต้องทุกประการ หากว่าทางบริษัทฯ รับข้าพเจ้าเป็นพนักงานแล้ว และต่อมาภายหลังพบว่าข้อความตอนหนึ่งตอนใดเป็นเท็จ
   หรือไม่ตรงกับความเป็นจริงแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมที่จะให้ บริษัทฯ ปลดข้าพเจ้าออกจากการเป็นพนักงานทันที โดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยใด ๆ

 
  ลงชื่อภาษาไทย
Applicant's signature in Thai
ลงชื่อภาษาอังกฤษ
Applicant's signature in English
วันที่
Date
DO NOT WRITE BELOW THIS LINE
   

Keep on file
Reject   Reverse

EMPLOYMENT

Probation period    days
To start  
Position  
Section  
Wage    
Confirmation     
 
Signed :  
    Administration Manager
Signed :  
    Managing Director